Regulamin

I Postanowienia ogólne

§ 1.1

Niniejszy regulamin obejmuje wszystkie usługi świadczone przez firmę Perium Group Maciej Matysik, z siedzibą przy ulicy Wyspowej 4c w Świnoujściu (72-602), NIP: 8551552509, REGON: 321160442, e-mail: biuro@mojprocent.pl, w ramach platformy internetowej mojprocent.pl zwanej dalej Serwisem.

§ 1.2


Klientami Serwisu mogą być Organizacje Pożytku Publicznego uprawnione do otrzymania 1% podatku za rok 2013.


§ 1.3

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

  1. Administrator – firma Perium Group zarządzająca Serwisem.

  2. Indywidualne Konto Klienta – prowadzone dla Klienta konto w Serwisie w postaci wydzielonych stron www, identyfikowane za pomocą nazwy oraz hasła, do którego przypisane są informacje dotyczące Klienta oraz jego aktywności w Serwisie.

  3. Regulamin – aktualnie obowiązujące zasady korzystania z Serwisu.

  4. Serwis – zbiór stron internetowych zlokalizowanych w domenie mojprocent.pl należących do Administratora.

  5. Klient – organizacja pożytku publicznego spełniająca warunki określone w Regulaminie, która wyraziła wolę korzystania z Serwisu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego oraz poprzez akceptację Regulaminu.


II Warunki korzystania z Serwisu

§ 2.1

Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.

§ 2.2

Po wypełnieniu formularza i akceptacji Regulaminu Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Serwisie. Na podstawie rejestracji w Serwisie dla Klienta tworzone jest Indywidualne Konto Klienta identyfikowane za pomocą podanych podczas rejestracji adresu e-mail i hasła.


§ 2.3

  1. Klient zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku ich zmiany.

  2. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Serwis nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za skutki podania przez niego nieprawdziwych danych.

  3. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych, dostęp Klienta do Serwisu może zostać zablokowany.§ 2.4

Klient może posiadać tylko jedno Indywidualne Konto Klienta.


§ 2.5

Klient zobowiązany jest do nie udostępniania innym osobom hasła do swojego Indywidualnego Konta Klienta. W przypadku stwierdzenia przez Klienta złamania zabezpieczeń jego Indywidualnego Konta Klienta zobowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora za pomocą formularza kontaktowego.


§ 2.6

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa Indywidualnego Konta Klienta dostęp do niego może zostać czasowo zablokowany.


§ 2.7

Administrator zbiera i wykorzystuje dane Klientów jedynie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług w ramach niniejszego Serwisu. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Klientów w zakresie określonym w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.


III Usługi świadczone przez Serwis


§ 3.1


Serwis oferuje Użytkownikom następujące usługi:

Czas

Strona główna (slider)

Podstrona z listą organizacji (góra tabeli)

10 dni

65 PLN Netto

32 PLN Netto

30 dni

160 PLN Netto

81 PLN Netto

60 dni

280 PLN Netto

135 PLN Netto

120 dni

485 PLN Netto

225 PLN Netto


§ 3.2Do podanych w paragrafie 3.1. kwot doliczony zostanie podatek VAT wynoszący 23%.

 

IV Odpowiedzialność§ 4.1

Klient oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania 1% podatku za 2013 rok.


§ 4.2

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane umieszczone w Serwisie przez Klienta.


V Rozwiązanie umowy


§ 5.1

Klient uprawniony jest w każdym czasie do wypowiedzenia umowy zawartej z Administratorem. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą potwierdzenia rezygnacji przez Klienta.

§ 5.2

Wypowiedzenie umowy następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza udostępnionego w Serwisie i przesłanie go do Administratora, a następnie poprzez potwierdzenie rezygnacji przesłanej za pośrednictwem Serwisu do Klienta na adres email podany podczas rejestracji Indywidualnego Konta Klienta.


§ 5.3

W przypadku zmiany Regulaminu brak akceptacji zmienionego Regulaminu przez Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy. W tej sytuacji umowa ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.

§ 5.4

Z ważnych przyczyn Administrator może wypowiedzieć umowę z Klienta z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny rozumie się w szczególności wykorzystywanie Serwisu i oferowanych w jego ramach usług w sposób sprzeczny z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub z postanowieniami Regulaminu.

§ 5.5

W przypadku wypowiedzenia umowy z Klientem przez Administratora, Klient nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez zgody Administratora. Rejestracja bez takiej zgody jest nieważna i uprawnia Administratora do niezwłocznego usunięcia Indywidualnego Konta Klienta i zablokowania dostępu do Serwisu.

VI Zmiana Regulaminu§ 6.1

Administrator informuje o zmianach Regulaminu nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu.


§ 6.2

Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odnośnikiem do strony www zawierającej zmieniony Regulamin przesyłana jest na adres email przypisany do Indywidualnego Konta Klienta.

§ 6.3

Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja zmienionego Regulaminu najpóźniej przy pierwszym logowaniu na Indywidualne Konto Klienta po wejściu w życie zmian. Skutki braku akceptacji zmienionego Regulaminu wskazane zostały w § 8.3.VII Postanowienia końcowe

§ 7.1

Prawem właściwym dla stron umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory z niej wynikające rozstrzygają polskie sądy powszechne według właściwości określonej przepisami prawa.


§ 7.2

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.


Dołączyło do nas organizacji. Dodaj też swoją

dodaj organizację